Idag

22° / 20°
4 m/s

Imorgon

28° / 14°
5 m/s

Thursday

29° / 18°
5 m/s

Stadgar

Version 2021

Klubben bildades den 25 oktober 1992 och har sin hemort i Falu Kommun.
Stadgarna antagna den 25 oktober 1992 och reviderade:
1994-01-29
1997-11-29
2002-11-30
2007-11-24
2010-11-27
2014-02-22
2015-05-23
2017-02-25
2019-02-23
2021-11-30

1 Ändamål och syfte

Båtklubbens ändamål och syfte är:

1.1 att tillvarataga medlemmarnas intressen, främja båtsportens och båtlivsverksamhetens utveckling och bedrivande.

1.2 att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.

1.3 att genom utbildning, ungdomsverksamhet, upplysning och information verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv fritidsverksamhet.

1.4 att genom dels eget aktivt engagemang, dels via regionalt förbund och riksorganisation föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor.

2 Medlemskap

2.1 Medlemskap kan efter skriftlig ansökan erhållas av envar som ställer sig till efterrättelse av klubbens stadgar och ordningsregler. Styrelsen beslutar om medlemskap.

2.2 Medlemskap kan förekomma som:

 • Seniormedlem
 • Juniormedlem (0-18 år)
 • Familjemedlem
 • Hedersmedlem

2.3 Till hedersmedlem utser årsmöte på styrelsens förslag den eller de medlemmar, som på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat klubben. Sådant medlemskap gäller på livstid. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

2.4 Medlems rättigheter
Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet. Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamneller uppläggningsanläggning. Se vidare klubbens ordningsregler.

2.5 Medlems skyldigheter
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

2.6 Medlems utträde
Medlem som vill utträda ur klubben ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem, som inte inom 2 månader efter avisering från kassören erlagt föreskriven avgift, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

2.7 Medlems uteslutning
Medlem, som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben, att dess anseende äventyras, som motverkar klubbens syften, som skadar klubbens intressen eller som inte fullgör de skyldigheter som är stadgade, kan på styrelsens förslag av ordinarie eller extra årsmöte uteslutas. För sådant besluts giltighet fordras minst 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade som deltar i beslutet.

Till möte, som skall avgöra i föregående syfte angiven uteslutning, skall medlem som föreslagits till uteslutning alltid kallas genom skriftlig personlig kallelse, där det framgår att ett uteslutningsärende skall behandlas samt motivering för den ifrågasatta uteslutningen.

3 Beslutande organ

Båtklubbens beslutande organ är, i följande ordning, årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

4 Verksamhetsår

Båtklubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12.

5 Uppgifter till båtförbund

Båtklubben skall på av förbundet bestämd tid årligen insända begärda uppgifter beträffande klubbstyrelsens sammansättning, klubbens kontaktmän, medlemsantal och båtantal enligt årsredovisning.

6 Avgifter

Avgifter beslutas av årsmötet.

7 Årsmöte

7.1 Årsmöte avhålls årligen senast under mars.

7.2 Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före dess avhållande.

7.3 Kallelse till årsmötet, jämte dagordning och verksamhetsberättelse, meddelas senast fyra veckor innan mötet på klubbens hemsida eller via epost.
Motioner, propositioner, verksamhetsplan och budget meddelas senast en vecka i förväg.

7.4 Revisionshandlingar jämte revisionsberättelse hålls tillgängliga hos styrelsen senast en vecka före årsmöte.

7.5 Årsmötets dagordning:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två rösträknare tillika justeringsmän
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Kassaberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Motioner och styrelsens förslag till årsmötet
 11. Fastställande av verksamhetsplan
 12. Budget
 13. Beslut om avgifter
 14. Val av styrelse
  a) Val av ordförande
  b) Val av styrelseledamöter
  c) Val av styrelsesuppleanter
 15. Val av auktoriserad revisonbyrå
 16. Val av övriga funktionärer
 17. Val av valberedning

8 Röstning

Varje medlem äger en röst, under förutsättning att hon/han betalt alla sina avgifter till föreningen. Röstning med fullmakt medges så, att varje medlem äger rätt att rösta med en (1) fullmakt.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej annan majoritet i dessa stadgar är särskilt föreskriven. Vid personval gäller relativ majoritet, d v s den som får mest röster vinner.

9 Extra årsmöte

9.1 Extra årsmöte hålls när styrelsen finner så påkallat eller om 1/10 av båtklubbens medlemmar gör en skriftlig framställning härom.

9.2 Kallelse till extra årsmöte meddelas senast två veckor före dess avhållande. Kallelse skall innehålla motivering för det extra årsmötets utlysande.

10 Styrelse

10.1 Styrelsen åligger utöver vad som sägs i dessa stadgar att:

 • representera båtklubben
 • vara båtklubbens verkställande organ
 • besluta om klubbens ordningsregler
 • förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet
 • upprätta berättelse om klubbens verksamhet samt att föreslå inkomst- och utgiftsstat
 • förvalta båtklubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi
 • ge uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter
 • till regionalt båtförbund lämna begärda rapporter

10.2 Styrelsen skall bestå av ordförande och åtta (8) ordinarie ledamöter och minst två (2) suppleanter. Ordföranden väljs för en tid av ett år. Ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år på så sätt att hälften väljs vid jämt årtal och hälften väljs vid udda årtal. Suppleanterna väljs för en tid av ett år.
Styrelsen utser inom sig, vice ordförande, kassör och sekreterare.

10.3 Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som består av högst tre ledamöter, som har till uppgift att förbereda de ärenden, som skall behandlas av styrelsen, samt sköta klubbens löpande ärenden. Val av funktionärer uppges till styrelsen.

10.4 Styrelsen är beslutsmässig, då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Suppleanterna meddelas när styrelsens sammanträden äger rum och har närvarooch yttranderätt, men ej rösträtt. Avgår styrelseledamot under mandattiden, inkallas suppleant i vald ordning.

11 Revision

11.1 Båtklubbens verksamhet granskas av auktoriserad revisionsbyrå.

11.2 Kassören skall överlämna för revision erforderliga handlingar till revisonsbyrå senast fem veckor före årsmötet.

11.3 Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

12 Valberedning

12.1 Valberedningen består av tre ledamöter jämte en suppleant, valda av årsmötet för en tid intill nästa årsmöte. En av ledamöterna utses av årsmötet att vara beredningens sammankallande.
Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ingå i valberedningen.
Det åligger valberedningen att löpande följa klubbens verksamhet under tiden fram till kommande årsmöte, så att genomarbetat förslag till val kan föreläggas.

12.2 Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

13 Firmateckning

Båtklubbens firma tecknas förutom av styrelsen av ordföranden och kassören var för sig.

14 Emblem och förtjänsttecken

För båtklubbens emblem och förtjänsttecken gäller särskilt utfärdade bestämmelser.

15 Stadgeändring

Förändring av klubbens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet på två varandra följande möten (ett årsmöte och ett extra möte) eller enhälligt beslut på ett årsmöte. I båda fallen skall dock i kallelsen angivas att stadgeändring föreligger.

16 Anslutning till riksorganisationen

Båtklubben skall vara ansluten till Svenska Båtunionen genom regionalt båtförbund.

17 Båtklubbens upplösning

Beslut om båtklubbens upplösning skall för att vara giltigt fattas med 3/4 majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten med minst tre (3) månaders mellanrum. I kallelsen till dessa skall anges att förslag om klubbens upplösning föreligger.
I händelse av klubbens upplösning skall klubbens tillgångar tillfalla ett ändamål, som gagnar fritidsbåtlivet på verksamhetsorten. Precisering av detta skall ske samtidigt som beslut om upplösning sker.

Informationen uppdaterades senast 2022-01-29