Ordningsregler

Stabergs Båtklubbs årsmöte 2007 beslutar att, utöver vad som anges i stadgarna, följande ordningsregler skall gälla för medlemmar och, i tillämpliga delar, för gästande båtägare och båtgäster.

1 Upplåtelse av båtplatser

1.1 Upplåtande av plats på land eller i vattnet i hamnen sker endast till medlem. Styrelsen kan dock efter särskild prövning upplåta plats till annan.

2 Avgifter

2.1 Avgifter utgår enligt, vid var tid gällande, och av årsmötet eller i vissa fall av styrelsen, fastställd taxa.

3 Allmänna ordningsregler

Det åvilar båtägaren att:

3.1 väl vårda och aktsamt begagna båtklubbens anläggningar och utrustning samt ersätta skador som uppkommer genom eget vållande.

3.2 iakttaga god ordning på klubbområdet.

3.3 vid all trafik inom hamnområdet (gäller både fordon o båt) iakttaga varsamhet samt anpassa farten så att skada ej kan uppstå eller olägenheter vållas andra som uppehåller sig inom området. Högsta tillåtna hastighet för båt i hamnen är tre (3) knop samt 10 km/tim för motordrivna fordon.

3.4 till styrelsen omedelbart anmäla varje ändring av adress och telefonnummer samt varje förändring av typ, längd och breddmått, utseende etc. på den båt som enligt avtal avses ligga på platsen.

3.5 ha båten minst ansvarsförsäkrad.

3.6 rätta sig efter övriga utfärdade föreskrifter och tillsägelser från styrelsen och bryggchefer.

3.7 lämna klubbholmen och omgivningen i det skick du vill finna den. Ta hänsyn till öns natur och våra grannar.

Det är inte tillåtet att:

3.8 hindra eller försvåra trafiken i hamnen eller på uppläggningsplatsen.

3.9 parkera inom hamnområdet utom på markerade platser.

3.10 inom hamnområdet tömma olja, drivmedel, batterier, eller toalettavfall annat än på härför avsedd plats.

3.11 lägga annat avfall i miljöboden än sådant den är avsedd för.

3.12 medföra husdjur eller att röka i klubbstugan.

3.13 överlåta nycklar till klubbens lokaler och egendom.

3.14 parkera på planen framför klubbstugan annat än för i- och urlastning i max femton (15) minuter.

3.15 förtöja båt vid mackbryggan annat än vid tankning samt i- och urlastning.

4 Betalningsregler

4.1 Betalning av medlemsavgift och bryggplatsavgift skall ske senast den sista februari innevarande år. Utskick av faktura görs 2-4 veckor innan detta datum. I det fall du som medlem inte fått någon faktura är du skyldig att till kassör eller styrelsen snarast anmäla detta, dock senast den sista februari innevarande år.

4.2 Medlem som ej betalt debiterade avgifter inom av styrelsen fastställt datum, kan uteslutas av styrelsen.

5 Ansvarsskyldighet

5.1 Stabergs Båtklubb fritager sig från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba medlems båt och/eller tillhörigheter på grund av brand, stöld, kollision, väder, bristfällig -förtöjning, -båtvagn, -uppallning, -vagga mm eller annan orsak som Stabergs Båtklubb ej kan råda över. Detta gäller såväl vid sjösättning och upptagning som vid förvaring i sjön eller på land.

6 Bryggplats

6.1 Fördelning av bryggplatser sker genom styrelsen (bryggplatsansvarig).

6.2 Ansökan om bryggplats samt önskan om byte av bryggplats skall ske skriftligen till styrelsen (bryggplatsansvarig).

6.3 Medlem äger rätt att uppehålla bryggplats utan att använda den under en tid av två (2) år. Därefter kan styrelsen tilldela platsen till annan medlem om ej annat överenskommits.

6.4 Tilldelad bryggplats får ej överlåtas. Uthyrning av bryggplats i andra hand sker genom styrelsen (bryggplatsansvarig) och gäller endast ett (1) år i taget.

6.5 Jollar och mindre roddbåtar skall förvaras på plats som anvisats av styrelsen.

6.6 Styrelse och bryggchefer äger rätt att flytta felaktigt eller slarvigt förtöjd båt samt båt som förtöjts olovligt.

Det åligger båtägaren att:

6.7 ha båten regelrätt förtöjd.

6.8 tillse att förtöjningsändar och annat material är i fullgott skick samt att omedelbart byta ut förtöjningsgods som underkänds av styrelse eller bryggchef.

6.9 om styrelsen så påfordrar, flytta till annan bryggplats.

6.10 om båten sjunker eller blir liggande i marvatten, genast vidtaga åtgärder för att länsa eller taga upp båten.

6.11 snarast till styrelse eller bryggchefer anmäla eventuella skador på bryggor, bommar eller övriga anordningar.

6.12 vid byte av båt meddela detta till styrelsen. Styrelsen avgör om den nya båten kan ligga på tidigare hyrd bryggplats, eller om annan bryggplats skall anvisas. Finns ej passande bryggplats måste medlemmen ställa sig i bryggplatskö för denna båtstorlek. Styrelsen förbehåller sig rätten att avvisa båtar som är för långa/breda eller har ett för stort tonnage.

7 Uppläggningsplats för vinterförvaring

7.1 Båtägaren äger rätt att, mot avgift, nyttja uppläggningsplatsen under den tid som anges i vinterförvaringsavtal, därefter utgår avgift för sommarförvaring.

7.2 Båt som ej sjösätts får, mot avgift, ligga inom hamnområdet i max ett (1) år, om styrelsen ej beslutat annat.

7.3 Styrelsen äger rätt, om båtägare ej följer anvisningar, att på båtägarens bekostnad flytta båt som kvarligger på land över sommaren till annan plats inom hamnområdet.

7.4 Styrelsen äger rätt att avvisa båt och övrigt material från hamnområdet, om medlem misskött sina förpliktelser mot båtklubben. Båtägaren ansvarar för att båt och övrigt material bortfraktas från hamnområdet. Båtägaren kontaktas av styrelsen enligt gängse regler innan beslut verkställs.

7.5 Båt får endast läggas på plats som tilldelats av anläggningsansvarig.

7.6 Det åligger båtägaren att ansvara för sjösättning och upptagning samt uppallning av båten.

7.7 Båten skall under vinterförvaring vara tydligt uppmärkt med ägarens namn, adress och telefonnummer.

7.8 Det åligger båtägaren att hålla pallningsvirke eller båtvagn som medger en säker uppallning av båten. Vid undermålig pallning/båtvagn/vagga äger anläggningsansvarig rätt att beordra förstärkning av detsamma. Det åligger båtägaren att omedelbart efter sjösättningen städa uppläggningsplatsen samt stapla upp pallningsvirke på anvisad plats. Underlåtenhet kan medföra att styrelsen beslutar om städning på båtägarens bekostnad samt att kvarlämnat pallningsmaterial bortforslas.

7.9 Utöver uppläggningsperioden får uppställning av båtvagnar, vaggor, hopbuntat pallningsvirke endast ske på av anläggningsansvarig anvisad plats. Båtvagnar samt allt material skall vara tydligt uppmärkt med ägarens namn och telefonnummer.

7.10 Önskemål om vinterförvaring ska göras skriftligt eller via epost till styrelsen (bryggplatsansvarig).

8 Vakttjänst

8.1 I varje bryggplats och/eller uppställningsplats på land under sommarsäsongen, ingår att man går minst två vaktnätter/år om inte styrelsen beslutar om annat (se vaktinstruktion).

8.2 Vakten sker enligt de instruktioner som styrelsen sätter upp.

8.3 Medlem ansvarar själv för att skriva upp sig på vaktlistan. Om detta ej är gjort före av styrelsen beslutat datum, kan medlem påföras vaktnatt av styrelsen eller vaktansvarig.

8.4 Befrielse från vaktnatt sökes skriftligen hos styrelsen (vaktansvarig).

8.5 Den som uteblir från vaktnatt debiteras enligt av årsmötet beslutad avgift.

9 Arbetsplikt

9.1 Alla medlemmar har ett ansvar att ställa upp på beslutade städ- eller arbetsdagar.

10 Användning av el inom hamnområdet

10.1 Användning av el för elverktyg och batteriladdning under en till två dagar är kostnadsfritt. Vid längre perioder skall elmätare användas. Se punkt 10.2.

10.2 Användning av el för t.ex. kupévärmare och liknande apparater får endast ske med en, av båtklubben tillhandahållen, elmätare. Elmätaren placeras regnskyddad och elförbrukningen antecknas för varje användningstillfälle. Elförbrukningen summeras efter varje sommar resp. vintersäsong. Uppgifterna lämnas till klubbens kassör som debiterar elen efter vid var tid gällande kW-pris. Förfarandet bygger på ett förtroende mellan båtklubben och elanvändaren. Stickprovsmätningar kommer dock att utföras.

10.3 Användning av kupévärmare är endast tillåten när elanvändaren är närvarande. Ansluten batteriladdare skall kontrolleras minst två gånger per dygn pga brandrisken.

11 Ansökningar som skriftligen skall lämnas till styrelsen

11.1 Ansökan om medlemskap

11.2 Begäran om utträde

11.3 Ansökan om bryggplats

11.4 Ansökan om byte av bryggplats

11.5 Ansökan om befrielse från att gå vakt

11.6 Ansökan om vinterförvaring

11.7 Ansökan om sommarförvaring

11.8 Ansökan om bilplats

Informationen uppdaterades senast 2021-06-06