Idag

14° / 9°
8 m/s

Imorgon

13° / 5°
5 m/s

Sunday

11° / 2°
4 m/s

Ordningsregler

Version 2021-12-01

Stabergs Båtklubb har beslutat att, utöver vad som anges i stadgarna, skall följande ordningsregler gälla för medlemmar och, i tillämpliga delar, för gästande båtägare och båtgäster.

1 Upplåtelse av båtplatser

1.1 Upplåtande av plats på land eller i vattnet i hamnen sker endast till medlem i Stabergs båtklubb. Styrelsen kan dock efter särskild prövning upplåta plats till annan.

2 Avgifter

2.1 Avgifter utgår enligt, vid var tid gällande taxa, och av årsmötet eller i vissa fall av styrelsen fastställd taxa.

3 Allmänna ordningsregler

Det åvilar båtägaren att:

3.1 väl vårda och aktsamt använda båtklubbens anläggningar och utrustning samt ersätta skador som uppkommer genom eget vållande.

3.2 iakttaga god ordning i hamnområdet.

3.3 vid all trafik inom hamnområdet (gäller både båt i sjön och fordon på land) iakttaga varsamhet samt anpassa farten så att skada ej kan uppstå, eller olägenheter vållas andra som uppehåller sig inom området. Högsta tillåtna hastighet är för båt i hamnen ”svallfri fart” resp. 10 km/tim för fordon på land.

3.4 till klubben omedelbart anmäla varje ändring av adress, mailadress och/eller telefonnummer.

3.5 ha båten minst ansvarsförsäkrad.

3.6 rätta sig efter övriga utfärdade föreskrifter och tillsägelser från klubbens funktionärer.

3.7 lämna klubbholmen och omgivningen i det skick man själv vill finna den. Ta hänsyn till öns natur och våra grannar.

3.8 för att ge plats åt andra medlemmar, arbeta skyndsamt vid upptagning/iläggning vid rampen.

Det är inte tillåtet att:

3.9 hindra eller försvåra trafik och arbetsfordon i hamnen eller på uppställningsplatsen.

3.10 parkera inom hamnområdet, utom på markerade platser, annat än för i och urlastning.

3.11 inom hamnområdet tömma olja, drivmedel, batterier, eller toalettavfall annat än på här för avsedd plats.

3.12 lägga annat avfall i miljöcontainern än sådant den är avsedd för.

3.13 medföra husdjur eller att röka i klubbstugan.

3.14 överlåta nycklar till klubbens lokaler och egendom.

3.15 släppa in utomstående genom grinden utan att själv vara på plats i hamnen.

3.16 förtöja båt vid mackbryggan annat än vid tankning samt i- och urlastning.

3.17 förtöja båt vid toatömningsbryggan annat än vid toatömning samt i- och urlastning.

3.18 förtöja båt vid iläggningsramp/brygga annat än vid sjösättning eller upptagning.

3.19 förtöja båt vid mastriggningsbryggan annat än vid mastarbete samt i- och urlastning.

4 Betalningsregler

4.1 Betalning av medlemsavgift och bryggplatsavgift skall ske senast fakturans sista betalningsdag. Utskick av faktura görs i april. I det fall du som medlem inte fått någon faktura är du skyldig att till kassör eller styrelsen snarast anmäla detta, dock senast den sista april innevarande år.

4.2 Medlem som ej betalt debiterade avgifter inom betalningstid, kan uteslutas av styrelsen.

5 Ansvarsskyldighet

5.1 Stabergs Båtklubb fritager sig från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba medlems båt och/eller tillhörigheter på grund av brand, stöld, kollision, väder, bristfällig förtöjning, bristfällig båtvagn, -uppallning, -vagga mm eller annan orsak som Stabergs Båtklubb ej kan råda över. Detta gäller såväl vid sjösättning och upptagning som vid förvaring i sjön eller på land.

6 Bryggplats

6.1 Fördelning av bryggplatser sker genom båtplatsansvarig.

6.2 Ansökan om bryggplats samt önskan om byte av bryggplats skall skickas till båtplatsansvarig.

6.3 Medlem äger rätt att uppehålla bryggplats utan att använda den under en tid av två (2) år. Därefter kan klubben tilldela platsen till annan medlem om ej annat överenskommits. Bryggplatsen kan återtas om medlem misskött sina åtaganden eller underlåtit att följa stadgar/ordningsregler, och för detta varnats av styrelsen två gånger.

6.4 Tilldelad bryggplats får ej överlåtas. Uthyrning av bryggplats i andra hand förmedlas genom båtplatsansvarig och gäller endast ett (1) år i taget. Avgift och vaktansvar reglerar parterna själva.

6.5 Klubben äger rätt att flytta felaktigt eller slarvigt förtöjd båt, samt båt som förtöjts olovligt.

6.6 Gästande båtar förtöjs, i första hand, vid för avseendet märkt brygga. Gästplatsavgift enligt gällande taxa. Om platsägare tillåter kan även andra platser tillfälligt användas som gästplats.

Det åligger båtägaren att:

6.7 ha båten regelrätt förtöjd.

6.8 tillse att förtöjningsändar och annat material är i fullgott skick samt att omedelbart byta ut förtöjningsgods som underkänds av klubben. Ryckdämpare, företrädelsevis av gummi, skall användas.

6.9 om klubben så begär, flytta till annan bryggplats.

6.10 om båten sjunker eller blir liggande i marvatten, genast vidta åtgärder för att länsa eller ta upp båten.

6.11 snarast till klubben anmäla eventuella skador på bryggor, bommar eller övriga anordningar.

6.12 vid byte av båt meddela detta till båtplatsansvarig. Klubben avgör om den nya båten kan ligga på tidigare hyrd bryggplats, eller om annan bryggplats skall anvisas. Finns ej passande bryggplats måste medlemmen ställa sig i
bryggplatskö för denna båtstorlek. Klubben förbehåller sig rätten att avvisa båtar som är för långa/breda eller har ett för stort tonnage.

7 Sjösättningsplats

7.1 Dessa platser är endast för båtar som förvaras på land och sjösätts vid brukandetillfället. De får inte användas för uppställning på land (se rubrik 8).

7.2 I grunden gäller samma regler som för Bryggplats (rubrik 6). Dock ej sjörelaterade punkter.

7.3 Ekipage (båt på vagn/tom vagn då båt är i sjön) får endast ställas upp på av klubben tilldelat område.

7.4 Vagnen skall vara tydligt uppmärkt med ägarens medlemsnummer, namn och telefonnummer.

7.5 Vagnen skall var märkt med av klubben tilldelad märklapp för båtplatsen.

8 Uppställning på land, sommartid 15/6 – 15/9

8.1 Anmälan för sommarförvaring på land skall skickas till båtplatsansvarig före 15/6. Båten skall då flyttas till anvisad plats. Efter 15/9 skall båten flyttas till anvisat vinterförvaringsområde. Det åligger båtägaren att ansvara för flytt av båten.

8.2 Båt som ej sjösätts senast 15/6 får, mot avgift, ligga inom hamnområdet i max ett (1) år, om klubben ej beslutat annat. Dispens för ytterligare år kan skriftligen sökas hos båtplatsansvarig senast 31/5. Vid given dispens är, om inte klubben beslutat annat, avgiften fördubblad för varje år. Båt som endast ligger i sjön en kortare tid, eller inte används i sitt syfte under sommarsäsongen, anses inte som sjösatt.

8.3 Klubben äger rätt, om båtägare ej följer anvisningar, att på båtägarens bekostnad och ansvar, flytta båt som kvarligger på land över sommaren till annan plats inom hamnområdet. Klubben äger rätt att, utan ersättningsskyldighet, klippa lås på båtvagn om så krävs.

9 Uppställningsplats för vinterförvaring

9.1 Begäran om plats för vinterförvaring skall skickas till båtplatsansvarig.

9.2 Båt får endast ställas på plats som tilldelats av båtplatsansvarig.

9.3 Båtägaren äger rätt att, mot avgift, nyttja uppläggningsplatsen under den tid som anges i vinterförvaringsavtal, därefter utgår avgift för sommarförvaring (se rubrik 8).

9.4 Det åligger båtägaren att ansvara för sjösättning och upptagning samt uppallning av båten.

9.5 Styrelsen äger rätt att avvisa båt och övrigt material från hamnområdet, om medlem misskött sina förpliktelser mot klubben. Båtägaren ansvarar för att båt och övrigt material bortfraktas från hamnområdet. Om båtägaren underlåter att följa beslut äger klubben rätt att, på båtägarens bekostnad, bortforsla båt/övrigt material. Båtägaren kontaktas av styrelsen innan beslut verkställs.

9.6 Båten skall under vinterförvaring vara tydligt uppmärkt med ägarens medlemsnummer, namn och telefonnummer.

9.7 Gasolflaskor får ej förvaras i båten under vinterförvaring.

9.8 Det åligger båtägaren att hålla med pallningsvirke eller båtvagn/vagga som medger en säker uppallning av båten. Vid undermålig pallning/båtvagn/vagga äger hamnfunktionär rätt att beordra förstärkning av detsamma. Det åligger
båtägaren att omedelbart efter sjösättningen städa uppläggningsplatsen samt stapla upp pallningsvirke på anvisad plats. Fristående täckställning skall nedmonteras. Löst gods och tillbehör till båtvagn, skall surras på vagnen så den enkelt kan flyttas av hamnfunktionär. Underlåtenhet kan medföra att klubben beslutar om städning på båtägarens hekostnad samt att kvarlämnat pallningsmaterial bortforslas.

9.9 Utöver uppläggningsperioden får uppställning av båtvagnar, vaggor, hopbuntat pallningsvirke endast ske på av klubben anvisad plats. Båtvagnar samt allt material skall vara tydligt uppmärkt med ägarens medlemsnummer, namn och telefonnummer. Omärkt material får, utan att eventuellt krav om ersättning kan ställas av ägare, bortforslas av hamnfunktionär.

9.10 Endast av klubben godkända föremål får placeras inom hamnområdet. Med detta menas i första hand den båt som är registrerad i klubben och tillhörande båtvagn och/eller uppallningsutrustning. Särskilt tillstånd kan vid undantag ges för annan utrustning som är relaterad till båtliv eller är till hamnens nytta.

10 Takplats

10.1 Fördelning av takplats sker genom båtplatsansvarig.

10.2 Endast medlem med båt på bryggplats, eller på sjösättningsplats, i Stabergs hamn äger rätt till takplats.

10.3 Tilldelad takplats får ej överlåtas. Uthyrning av takplats i andra hand förmedlas genom båtplatsansvarig och gäller endast en (1) säsong i taget. Avgift reglerar parterna själva.

10.4 Takplats kan hyras sommartid 15/6 – 15/9 eller vintertid 16/9 – 14/6. Då hyresperioden är slut skall platsen tömmas och städas. Större bås, som hyrs året om, behöver inte tömmas vid säsongsbyte. Dock gäller punkt 3.2 och 9.10 även i båsen.

10.5 Endast den båt som avses enligt avtal för båtplatsen, får förvaras på takplatsen vintertid.

10.6 Sommartid används takplatsen som parkeringsplats för bil då ägaren är på sjön, eller som sjösättningsplats (se rubrik 7) (se även punkt 3.2 samt 9.10).

Det åligger båtägaren att:

10.7 om klubben så påfordrar, flytta till annan takplats.

10.8 vid byte av båt meddela detta till båtplatsansvarig. Klubben avgör om den nya båten kan ligga på tidigare hyrd takplats, eller om annan takplats skall anvisas. Finns ej passande takplats måste medlemmen ställa sig i takplatskö för denna båtstorlek.

11 Vakttjänst

11.1 I varje bryggplats, sjösättningsplats och/eller uppställningsplats på land under sommarsäsongen, ingår att man går minst två vaktnätter per år, om inte styrelsen beslutar annat (se vaktinstruktion).

11.2 Vakten sker enligt de instruktioner som styrelsen sätter upp.

11.3 Medlem ansvarar själv för att skriva upp sig på vaktlistan. Om detta ej är gjort före av styrelsen beslutat datum, kan medlem påföras vaktnatt av vaktansvarig.

11.4 Befrielse från vaktnatt kan medges om särskilda skäl föreligger. Ansökan skickas till vaktansvarig.

11.5 Den som uteblir från vaktnatt debiteras enligt av årsmötet beslutad avgift.

12 Arbetsplikt

12.1 Alla medlemmar har ett ansvar att ställa upp på beslutade städ- eller arbetsdagar.

13 Användning av el inom hamnområdet

13.1 Användning av el på land, för underhåll och service av båt under kortare perioder samt batteriladdning, är kostnadsfritt. Användning av värmare under vinterförvaring är inte tillåtet.

13.2 Användning av el vid bryggplats, för mindre förbrukare som t.ex. batteriladdare, är kostnadsfritt.

13.3 Dispens för högre förbrukning kan skriftligen sökas hos anläggningsansvarig. Om dispens givits ska en, för utomhusbruk godkänd, mobil elmätare anslutas. Elmätaren bekostas inte av klubben. Elförbrukningen antecknas för varje användningstillfälle och summeras efter varje sommar resp. vintersäsong. Uppgifterna lämnas till klubbens kassör som debiterar elen efter gällande kWpris. Förfarandet bygger på ett förtroende mellan båtklubben och elanvändaren.

13.4 Användning av värmare är endast tillåten om medlem är närvarande. Endast moderna ”smarta” batteriladdare får användas.

14 Förfarande vid kontakt med klubben

14.1 Alla ärenden rörande ansökningar, dispenser och övriga administrativa frågor, ska ske via mejl till styrelsen eller berörd funktionär.

Informationen uppdaterades senast 2022-01-29